คำสั่ง

»คำสั่ง สป. มอบอำนาจให้ ผู้ว่าฯ การเช่า โทรศัพย์มือถือ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
»คำสั่ง สป. มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการลงนามสั่งซื้อสั่งจ้างและในสัญญา ระเบียบเงินบริจาค 2561
»คำสั่ง สป. 443-2556 มอบอำนาจอนุมัติเดินทางไปราชการ จัดประชุม อบรม จัดงาน ของ นพ.สสจ.เพิ่ม
»คำสั่ง สป. 749-2549 เรื่องมอบอำนาจดำเนินการทางวินัย พกส.
»คำสั่ง สป. มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
»คำส่ง สป. 625_2550 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการอนุม้ติให้ขึ้นปฏิบัติงานนอกเวลา ตามระเบียบ กค. พ.ศ. 2550
»คำสั่ง สป เรื่อง มอบอำนาจในการอนุมัติจ่ายเงินบำรและเงินบริจาค 2561
»คำสั่ง สป มเรื่อง มอบอำนาจตอบคุฯและออกใบอนุโมนาบัตรให้ผู้บริจาค
»คำสั่ง สป มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการฯปฏิบัติราชการเกี่ยวกับค่าเดินทางและตรวชันสุตรพลิกศพ
»คำสั่ง คสช. ที่ 37-2559