โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA CUP อำเภอชนบท ประจำปี 2563